Reference
Reference
Kontakt
Kontakt
Plastpo s r.o. Podlahy Injektáže Stavební práce Ostatní služby Certifikáty Reference Kontakt Prodejna
INJEKTÁŽ PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI
Vlhkost ve zdivu stavebních objektů způsobuje často vážné poruchy stavby. Dochází k opadávání omítek,
lokálním poruchám zdiva, zvýšení tepelných ztrát a v neposlední řadě ke znehodnocení užitných vlastností
objektu, snížení kvality prostor a možnosti jejich využití. Způsob sanace vlhkého zdiva je třeba navrhnout
na základě posouzení analyzující příčiny poškození

Příčiny výskytu vody ve zdivu mohou být zejména:
- boční průnik dešťové vody
- kondenzace vzniklá podchlazením
- voda vnikající v důsledku vad materiálu
- rozložení vlhkosti uvnitř stavby
- voda vzlínající z podzákladí
- koncentrace rozpustných solí ve zdivu
- porucha instalace

Pokud je příčina vlhkosti stanovena jako vlhkost vzlínající z podzákladí (ať již z úrovně hladiny podzemní
vody nebo z oblastí kumulace vody způsobené dodatečně provedenými betonovými či asfaltovými povrchy),
je nutné vytvořit účinný hydroizolační systém bránící pronikání z podzákladí nejen vody, ale i solí.

Současně s izolací zdiva je nutné řešit i jeho zasolení, neboť soli mají schopnost vázat na sebe vzdušnou
vlhkost a materiály se jeví v povrchových vrstvách jako vlhké, což bývá mylně považováno za špatnou funkci
hydroizolace. Naopak pouhé povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo
zároveň separováno účinnou hydroizolací. Proto je nutné sanaci vlhkého zdiva řešit komplexně a spojit
chemickou injektáž s aplikací sanačních omítek

K injektáži se používá silikonová mikroemulze DICOSIL 100 a 110, IMESTA IW 550, která vytvoří ve zdivu
hydroizolační clonu působící proti vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů
a zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Díky velmi malým rozměrům částic se mikroemulze dostane i do
nejmenších kapilár zdiva. Po skončení reakce je látka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání
vlhkosti v podzákladí (na rozdíl např. od vodního skla, které funguje na podobné bázi, ale po vyschnutí dojde
k popraskání gelu, vzniku trhlin a tento proces je nevratný). Injektáž je použitelná i v případě vysoce
zavlhčeného zdiva, které by jinak muselo být předsušováno, není však určena proti trvalému působení
tlakové vody.

Silikonová mikroemulze je použitelná pro zdivo cihelné (plné i duté), smíšené, kamenné, z vápenopískových
cihel, betonových tvárnic apod. Je použitelná jak v případě chybějící izolace, tak při poškození izolace stávající.
Nenapadá bitumeny ani polystyren. Neobsahuje rozpouštědla ani výkvětotvorné látky.

VLHKOST ZDIVA A JEJÍ ODSTRANĚNÍ, ŘEŠENÍ STATICKÝCH PORUCH STAVEB

Provádíme stavebně technický průzkum vlhkého zdiva včetně měření vlhkosti a chemického rozboru obsahu solí.
Stabilizace trhlin ve zdivu a betonu (ocel. armatura s fixací PUR), zpevnění nesoudržného zdiva, betonu, panelů,
zpevnění pona požadovanou únosnost (polyuretanovými komponenty, mikrocementy)

Realizujeme kompletní sanace budov, inženýrských staveb, vodohospodářských staveb (tlaková a netlaková
voda, extrémní průsaky). Mikrodifúzní silikonové injektáže pro zamezení vzlínání vlhkosti z podloží do
kamenného a cihelného zdiva

Silikonové mikroemulze (technologie SMK)
Tato technologie je poměrně nová. Použitím speciálních silikonových surovin, které působí jako tenzidy
(smáčedla), se podařilo vyrobit materiál, který má 100 % účinné látky a jenž ve vodném prostředí vytváří
samovolně emulzi. Emulze má velmi jemné částice s poloměrem cca 10-9 až 10-10 m. Jsou tedy o několik
řádů menší, než částice obvyklých emulzí. Tyto vlastnosti je předurčují pro nejrůznější použití, např. Pro
impregnaci fasád, penetraci stěrkových hmot a především pro injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti.
Silikonové mikroemulze lze použít i u velmi zavlhlého zdiva. Nejsou výkvětotvorné. Lze je dále aktivovat
alkalickými látkami.

Vlastní injektáž - postup:
Silikonová emulze se pomocí speciálního čerpadla injektuje do vrtů připravených elektrickými vrtačkami.
Osazení vrtů se volí v osové rozteči 100 - 120 mm, průměr vrtu 10 - 18 mm, sklon vrtů 5 - 30°.
Po vyvrtání se vyčistí stlačeným vzduchem. Poté se aplikuje injektážní látka, která se před vlastní aplikací
ředí pitnou vodou v poměru 1 : 11 až 1 : 14. Spotřeba činí 1,5 – 2 kg koncentrátu na 1m2 půdorysu zdiva.
Teplota zdiva by neměla klesnout pod +5°C. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva trhlinami a dutinami
se provede nejprve injektáž cementovou směsí, která vyplní dutiny a kaverny a stabilizuje zdivo a pak se
teprve vstřikuje silikonová mikroemulze.
Sanaci vždy předchází odborná analýza určená k stanovení salinity (lidově „sanitr“), stanovení technologického
předpisu pro posuzovaný případ. Analýzu provádí tým soudního znalce v oboru stavebnictví
(stavby obytné a průmyslové) a autorizovaného inženýra ve stavebnictví. Posouzení salinity provádí
akreditovaná laboratoř.

Schéma provedení mikrodifuzní clony a hydroizolační stěrky pod úrovní terénu

1. Příprava podkladu + Aquafin IB2 (F)
2. Mikroinfuzní clony
3. Sanační omítka
4. Podhoz cem. maltou s Azoplastem MZ (provádí se dle potřeby)
5. Aqufin 1K
6. Zatažení stěrky do spáry
7. Vytvoření fabionu s utěsněním Aqufin 1K